Xu Hướng 10/2023 # Mock Phương Thức Static Trong Unit Test Sử Dụng Powermock # Top 11 Xem Nhiều | Wudz.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # Mock Phương Thức Static Trong Unit Test Sử Dụng Powermock # Top 11 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Mock Phương Thức Static Trong Unit Test Sử Dụng Powermock được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Wudz.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh

Nếu bạn nào chưa biết về Mock trong Unit Test thì mình có thể nói sơ qua như thế này: Mock là giải pháp giúp chúng ta tạo ra một đối tượng giả để chúng ta có thể chỉ định hành vi của một đối tượng nào đó trong Unit Test. Ví dụ như, bạn có một đối tượng kết nối tới SFTP server nhưng trong Unit Test bạn không thể thiết lập một SFTP server thực được, do đó không thể test hàm kết nối của đối tượng này tới SFTP server được. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo một đối tượng Mock để giả lập hành vi của đối tượng kết nối tới SFTP server và chỉ định khi đối tượng khác gọi tới hàm kết nối SFTP server của đối tượng này thì đối tượng này sẽ trả về giá trị gì.

Tại sao chúng ta phải sử dụng PowerMock để Mock các phương thức static? Đơn giản là bởi vì chỉ có PowerMock mới hỗ trợ cho chúng ta làm điều này.

Mình sẽ tạo một project Maven để làm ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Project của mình như sau:

Và class có chứa phương thức static mà chúng ta cần Mock sẽ có nội dung như sau:

package com.huongdanjava.mockstatic; import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; public class SSHCommandLineHelper { /** * a file is existing or not in remote SSH server. * The pre-condition is: we can use SSH to login into other server without username and password. * * @param server * SSH server. * @param remoteFilePath * Path of remote file on SSH server. * @return True if executing success otherwise will false. */ public boolean checkFileExistingWithoutUsernamePassword(String server, String remoteFilePath) { StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.append("ssh "); sb.append(server); sb.append(" test -e "); sb.append(remoteFilePath); return executeCommandOnRemote(sb.toString()); } /** * Execute the command on remote SSH server. * * @param command * The command. * @return True if executing success otherwise will false. */ private boolean executeCommandOnRemote(String command) { StringBuffer output = new StringBuffer(); Process p; try { p = Runtime.getRuntime().exec(command); p.waitFor(); BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getInputStream())); String line = ""; while ((line = reader.readLine()) != null) { output.append(line + "n"); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return "1".equals(output.toString().trim()); } }

Mục đích của class này là sử dụng Java để thực thi một command line kiểm tra sự tồn tại của một tập tin ở một máy tính khác sử dụng SSH mà không cần phải sử dụng user và password để đăng nhập (để chạy một chương trình sử dụng class này, chúng ta phải cài đặt việc đăng nhập tới máy khác không cần user với password trước).

Các bạn có thể thấy, trong class này, mình đã sử dụng đối tượng Runtime với phương thức static là getRuntime() để thực thi một command line trong Java. Trong Unit Test, làm sao mà chúng ta có thể simulate một máy tính khác để test phương thức static checkFileExistingWithoutUsernamePassword trong class SSHCommandLineHelper phải không các bạn? Giải pháp của chúng ta chỉ có thể là dùng Mock mà thôi.

Đầu tiên, các bạn hãy tạo một class SSHCommandLineHelperTest nằm trong thư mục test với package là com.huongdanjava.mockstatic như sau:

Trong class này, đầu tiên các bạn hãy khai báo annotation @PrepareForTest và @RunWith trước như sau:

package com.huongdanjava.mockstatic; import org.junit.runner.RunWith; import org.powermock.core.classloader.annotations.PrepareForTest; import org.powermock.modules.junit4.PowerMockRunner; @RunWith(PowerMockRunner.class) @PrepareForTest({SSHCommandLineHelper.class}) public class SSHCommandLineHelperTest { }

Trong phần @Before của Unit Test, chúng ta sẽ khai báo sử dụng PowerMock để Mock phương thức static trong class Runtime như sau:

@Before public void init() { PowerMockito.mockStatic(Runtime.class); }

Nội dung của phương thức testCheckFileExistingSuccessWithoutUsernamePassword như sau:

@Test public void testCheckFileExistingSuccessWithoutUsernamePassword() throws IOException { Runtime mockedRuntime = PowerMockito.mock(Runtime.class); PowerMockito.when(Runtime.getRuntime()).thenReturn(mockedRuntime); Process mockedProcess = PowerMockito.mock(Process.class); InputStream is = new ByteArrayInputStream("1".getBytes()); PowerMockito.when(mockedProcess.getInputStream()).thenReturn(is); PowerMockito.when(mockedRuntime.exec(anyString())).thenReturn(mockedProcess); SSHCommandLineHelper helper = new SSHCommandLineHelper(); Assert.assertTrue(helper.checkFileExistingWithoutUsernamePassword("abc", "abc")); }

Kết quả:

Trường hợp chúng ta test cho tập tin không tồn tại thì chỉ cần chỉnh sửa một xíu như sau:

@Test public void testCheckFileExistingSuccessWithoutUsernamePassword() throws IOException { Runtime mockedRuntime = PowerMockito.mock(Runtime.class); PowerMockito.when(Runtime.getRuntime()).thenReturn(mockedRuntime); Process mockedProcess = PowerMockito.mock(Process.class); InputStream is = new ByteArrayInputStream("0".getBytes()); PowerMockito.when(mockedProcess.getInputStream()).thenReturn(is); PowerMockito.when(mockedRuntime.exec(anyString())).thenReturn(mockedProcess); SSHCommandLineHelper helper = new SSHCommandLineHelper(); Assert.assertFalse(helper.checkFileExistingWithoutUsernamePassword("abc", "abc")); }

Kết quả:

Toàn bộ code của class SSHCommandLineHelperTest như sau:

package com.huongdanjava.mockstatic; import org.junit.Assert; import org.junit.Before; import org.junit.Test; import org.junit.runner.RunWith; import org.powermock.api.mockito.PowerMockito; import org.powermock.core.classloader.annotations.PrepareForTest; import org.powermock.modules.junit4.PowerMockRunner; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import static org.mockito.Matchers.anyString; @RunWith(PowerMockRunner.class) @PrepareForTest({SSHCommandLineHelper.class}) public class SSHCommandLineHelperTest { @Before public void init() { PowerMockito.mockStatic(Runtime.class); } @Test public void testCheckFileExistingSuccessWithoutUsernamePassword() throws IOException { Runtime mockedRuntime = PowerMockito.mock(Runtime.class); PowerMockito.when(Runtime.getRuntime()).thenReturn(mockedRuntime); Process mockedProcess = PowerMockito.mock(Process.class); InputStream is = new ByteArrayInputStream("1".getBytes()); PowerMockito.when(mockedProcess.getInputStream()).thenReturn(is); PowerMockito.when(mockedRuntime.exec(anyString())).thenReturn(mockedProcess); SSHCommandLineHelper helper = new SSHCommandLineHelper(); Assert.assertTrue(helper.checkFileExistingWithoutUsernamePassword("abc", "abc")); } @Test public void testCheckFileNotExistingWithoutUsernamePassword() throws IOException { Runtime mockedRuntime = PowerMockito.mock(Runtime.class); PowerMockito.when(Runtime.getRuntime()).thenReturn(mockedRuntime); Process mockedProcess = PowerMockito.mock(Process.class); InputStream is = new ByteArrayInputStream("0".getBytes()); PowerMockito.when(mockedProcess.getInputStream()).thenReturn(is); PowerMockito.when(mockedRuntime.exec(anyString())).thenReturn(mockedProcess); SSHCommandLineHelper helper = new SSHCommandLineHelper(); Assert.assertFalse(helper.checkFileExistingWithoutUsernamePassword("abc", "abc")); } }

Unit Test Là Gì? Khái Niệm Và Vai Trò

1. Khái niệm về Unit Test

Unit Test là gì?

Unit là gì?

Các kết quả trả về mong muốn

Các đoạn mã UT hoạt động liên tục hoặc định kỳ để thăm dò và phát hiện các lỗi kỹ thuật trong suốt quá trình phát triển, do đó UT còn được gọi là kỹ thuật kiểm nghiệm tự động. UT có các đặc điểm sau:

Đóng vai trò như những người sử dụng đầu tiên của hệ thống.

Khi làm Unit test chúng ta thường thấy các khái niệm sau:

Assertion: Là một phát biểu mô tả các công việc kiểm tra cần tiến hành, thí dụ: AreEqual(), IsTrue(), IsNotNull()… Mỗi một UT gồm nhiều assertion kiểm tra dữ liệu đầu ra, tính chính xác của các lỗi ngoại lệ ra và các vấn đề phức tạp khác như: – Sự tồn tại của một đối tượng – Điều kiện biên: Các giá trị có vượt ra ngoài giới hạn hay không – Thứ tự thực hiện của các luồng dữ liệu …

Test Suite: Là một tập hợp các test case định nghĩa cho từng module hoặc hệ thống con.

Regression Testing (hoặc Automated Testing): Là phương pháp kiểm nghiệm tự động sử dụng một phần mềm đặc biệt. Cùng một loại dữ liệu kiểm tra giống nhau nhưng được tiến hành nhiều lần lặp lại tự động nhằm ngăn chặn các lỗi cũ phát sinh trở lại. Kết hợp Regression Testing với Unit Testing sẽ đảm bảo các đoạn mã mới vẫn đáp ứng yêu cầu thay đổi và các đoạn mã cũ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động bảo trì.

Unit Testing Code: Phần mã phụ để kiểm tra mã ứng dụng chính, không được chuyển giao cho khách hàng.

2.Vòng đời Unit Test

UT có 3 trạng thái cơ bản:

Ignore (tạm ngừng thực hiện)

Pass (trạng thái làm việc)

UT chỉ thực sự đem lại hiệu quả khi:

Tự động hoàn toàn

Độc lập với các UT khác.

3. Thiết kế Unit test

Thiết lập các điều kiện cần thiết: khởi tạo các đối tượng, xác định tài nguyên cần thiết, xây dựng các dữ liệu giả…

Triệu gọi các phương thức cần kiểm tra.

Dọn dẹp tài nguyên sau khi kết thúc kiểm tra.

4. Ứng dụng Unit test

Kiểm tra mọi đơn vị nhỏ nhất là các thuộc tính, sự kiện, thủ tục và hàm.

Kiểm tra các quy trình (process) và mở rộng hơn là các khung làm việc(workflow – tập hợp của nhiều quy trình)

5. Lợi ích của việc áp dụng Unit test

Thời gian đầu, người ta thường do dự khi phải viết UT thay vì tập trung vào code cho các chức năng nghiệp vụ. Công việc viết Unit Test có thể mất nhiều thời gian hơn code rất nhiều nhưng lại có lợi ích sau:

Phát hiện các thuật toán thực thi không hiệu quả, các thủ tục chạy vượt quá giới hạn thời gian.

Phát hiện các vấn đề về thiết kế, xử lý hệ thống, thậm chí các mô hình thiết kế.

Tạo hàng rào an toàn cho các khối mã: Bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể tác động đến hàng rào này và thông báo những nguy hiểm tiềm tàng.

Trong môi trường làm việc Unit Test còn có tác dụng rất lớn đến năng suất làm việc:

Tăng sự tự tin khi hoàn thành một công việc. Chúng ta thường có cảm giác không chắc chắn về các đoạn mã của mình như liệu các lỗi có quay lại không, hoạt động của module hiện hành có bị tác động không, hoặc liệu công việc hiệu chỉnh mã có gây hư hỏng đâu đó…

Là công cụ đánh giá năng lực của bạn. Số lượng các tình huống kiểm tra (test case) chuyển trạng thái “pass” sẽ thể hiện tốc độ làm việc, năng suất của bạn.

6. Cách code hiệu quả với Unit Test

Mọi UT phải bắt đầu với trạng thái “fail” và chuyển trạng thái “pass” sau một số thay đổi hợp lý đối với mã chính.

Mỗi khi viết một đoạn mã quan trọng, hãy viết các UT tương ứng cho đến khi bạn không thể nghĩ thêm tình huống nào nữa.

Nếu nhập giá trị đầu vào hợp lệ thì kết quả trả về cũng phải hợp lệ

Nếu nhập giá trị đầu vào không hợp lệ thì kết quả trả về phải không hợp lệ

Ứng với mỗi đối tượng nghiệp vụ (business object) hoặc đối tượng truy cập dữ liệu (data access object), nên tạo ra một lớp kiểm tra riêng vì những lỗi nghiêm trọng có thể phát sinh từ các đối tượng này.

Để ngăn chặn các lỗi có thể phát sinh trở lại thực thi tự động tất cả UT mỗi khi có một sự thay đổi quan trọng, hãy làm công việc này mỗi ngày. Các UT lỗi cho chúng ta biết thay đổi nào là nguyên nhân gây lỗi.

Cuối cùng, viết UT cũng đòi hỏi sự nỗ lực, kinh nghiệm và sự sáng tạo như viết PM.

Cách Engineer Nhật Bản thực hiện test như thế nào

Tản mạn về Testing

Techblog

Bốc Bát Họ Là Gì? Có Nên Sử Dụng Hình Thức Này?

Bốc Bát Họ là gì? Có nên sử dụng hình thức này?

Mình chắc 1 điều rằng, những ai đang tìm đọc bài viết này mình nghĩ là những người trong miền nam là chủ yếu phải không nào? Cụm từ Bốc Bát Họ này, nổi lên với sự tò mò của rất nhiều người sau khi Bình Gold cho ra bài hát với tựa như trên. Liệu Bốc Bát Họ có nguy hiểm hay không?

Bốc Bát Họ là gì?

Bốc bát họ hay bốc họ là một hình thức cho vay tín dụng đen không cần thế chấp, không cần thế chấp bất cứ tài sản hay giấy tờ gì với lãi suất cao và không hợp pháp. Lãi suất tính theo tháng, theo ngày hay thậm chí là tính ngay sau khi bạn cầm tiền của người cho vay. Thức chất ra, thì Bốc Bát Họ là gọi theo như ngoài miền Bắc còn trong miền Nam thì gọi là cho vay nặng lãi, vay không thế chấp, …

Ví dụ về Bốc Bát Họ

Những người đứng ra tổ chức “bốc họ” thường là những dân anh chị có vốn có tiền và có máu mặt (thế lực ngầm). Người bốc họ (vay nặng lãi) thì vay 10 ăn 8, ví dụ vay 10 triệu nhưng thực chất chỉ được nhận 8 triệu, và 2 triệu cắt ngay vào tiền lãi của 1 tháng vay đó ngay khi vừa vay. Nhận 8 triệu sau 1 tháng trả 10 triệu và số tiền tối thiểu bốc họ cũng thường là 10 triệu. Người vay cầm 8 phần, chủ họ lấy 2 phần tiền lãi ngay khi vừa cho vay.

Người cho vay có bị mất tiền không?

Mặc dù là vay không thế chấp, không giấy tờ, nhưng người vay cũng không bao giờ có thể trốn nợ, chỉ có xác định trốn về quê hoặc đi đâu xa không bao giờ đặt chân ra Hà Nội hoặc thành phố nơi đang sinh sống nữa thì nó mới ăn được tiền, còn lại ở Hà Nội thì có trốn lên trời cũng sẽ bị tìm ra. Tuy nhiên, hầu hết người đứng ra Bốc Bát Họ thì họ sẽ tìm ra mọi cách để có thể lấy tiền và lãi của mình bằng nhiều cách khác nhau.

Hình thức Bốc Bát Họ

– 15 triệu cầm về 12 triệu, bạn phải đóng 300k/1 ngày, trong thời gian 50 ngày. Bốc họ là hình thức vay cắt tiền lãi trước và trả tiền gốc được trừ dần dần, hàng ngày phải đóng tiền theo định mức số tiền vay.

Giấy tờ cần thiết cho người vay

1. Chứng minh thư và hộ khẩu photo, số tiền vay tùy theo công việc và nhà của bạn. Mang giấy tờ photo lên cửa hàng trao đổi và hôm sau từ 13h đến 16h sẽ có nhân viên công ty qua nhà và cửa hàng thẩm định duyệt, 18h bạn quay lại cửa hàng lấy tiền.

2. Chứng minh thư gốc, hộ khẩu photo số tiền vay tối đa 20 triệu, đóng trong vòng 50 ngày. Bạn chỉ cần gọi hoặc nhắn tin địa chỉ nhà sẽ có người qua thẩm định và hẹn lên cửa hàng lấy tiền.

Advertisement

3. Hộ khẩu gốc Hà Nội số tiền vay tối đa lên tới 30 triệu, đóng trong vòng 60 ngày. Bạn chỉ cần mang hộ khẩu gốc và chứng minh thư photo qua cửa hàng, viết giấy vay và dẫn về nhà kiểm tra xác thực đúng là bạn đang ở đấy thì sẽ vay được tiền ngay.

Ngoài cho vay nặng lãi, cho vay nóng thông thường thì thời gian gần đây cũng rộ lên kiểu tổ chức “bốc họ” không hợp pháp như này. Nhìn chung, so với cách vay tiền tính lãi trước đây thì bốc bát họ nhanh lẹ hơn nên đa phần các con nợ đang túng quẫn về tiền vốn đánh bạc hoặc vốn làm ăn thường tìm tới giải pháp cuối cùng này, mặc dù thừa biết lời lãi theo ngày là rất cao, thậm chí không trả nỗi sẽ bị chủ nợ siết nợ thanh toán bất cứ lúc nào.

Bình Luận

Trả lời

Tempo Là Gì? Tại Sao Tempo Được Sử Dụng Trong Gym?

Nếu bạn là người có nghiên cứu về âm nhạc hoặc có hiểu biết về Gym, chắc chắn bạn đã từng ít nhất một lần nghe nhắc đến Tempo đúng không? Nhưng đối với một số bạn Tempo vẫn là một khái niệm xa lạ. Vậy Tempo là gì? Và tempo có tác dụng gì đối với những người tập gym?

Đôi nét về Tempo

Có hiểu khái niệm tempo trong 2 lĩnh vực:

Trong âm nhạc Tempo là gì?

Tempo trong âm nhạc, hay còn được gọi nhịp độ trong âm nhạc, là tốc độ của một bản nhạc.  Tempo sẽ thay đổi theo từng thể loại nhạc khác nhau. Nhưng, dù bạn chơi bất kì một thể loại âm nhạc nào, dù nhanh hay chậm, đàn hay hát, bạn vẫn phải tuân theo một nhịp độ nhất định xuyên suốt. Tempo là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên một tác phẩm âm nhạc.

Tempo trong âm nhạc

Trong Gym Tempo là gì?

Tempo hay Rep Tempo là những cụm từ quen thuộc đối với các gymer. Trong tập quá trình tập gym, Tempo được hiểu là tốc độ tập của một động tác trong một khoảng thời gian nhất định và được dựa trên những con số. Đây là một cách tập được sử dụng trong các bài tập thể hình để nâng cao hiệu quả của các động tác đối với cơ thể của các gymer. Tempo chỉ là một phương pháp hỗ trợ, không có khả năng thay đổi các hình thức cơ bản của bài tập luyện.

Tempo trong Gym được áp dụng như thế nào ?

Sau khi biết được một cách tổng quát Tempo là gì, nhiều bạn sẽ thắc mắc tới cách Tempo được sử dụng trong Gym. Như đã đề cập ở trên, Tempo được thể hiện dưới dạng những con số, thường sẽ là từ 3 đến 4 số. Những con số này được viết dưới dạng a-b-c-d. Chúng được gọi là Rep, được tính bằng giây (s).

Tempo được áp dụng như thế nào?

Cụ thể: Rep a-b-c-d sẽ được hiểu như sau:

a: là thời gian khi bạn dùng lực và thực hiện động tác đi xuống.

b: là thời gian khi bạn giữ cơ thể hay dụng cụ tập ở một vị trí cố định nào đó (đỉnh) theo yêu cầu của bài tập.

c: là thời gian khi bạn dùng lực và thực hiện các động tác đi lên.

d: là thời gian khi bạn trở về trạng thái ban đầu trước khi thực hiện động tác tiếp theo dựa trên nhịp độ rep a-b-c-d vừa rồi.

Trong bài tập Bench Press, các gymer sẽ tập theo Rep 3-1-3-0.

3: thời gian từ lúc bắt đầu động tác thẳng tay cho đến khi hạ thanh tạ xuống, chạm vào ngực là 3 giây.

1: thời gian giữ tạ ở ngực là 1s.

3: thời gian từ lúc đẩy tạ lên đến lúc khi thẳng tay là 3s.

0: không dừng lại, tiếp tục thực hiện động tác tương tự ngay khi trở về tư thế ban đầu.

Tempo có tác dụng như thế nào đối với cơ thể những người tập thể hình?

Tempo được sử dụng như một trợ năng giúp các bài tập đạt được hiệu quả cao nhất. Một khảo sát đã được thực hiện để so sánh hiệu quả của cùng một bài tập, giữa một nhóm gymer có chế độ tập luyện theo một Rep Tempo phù hợp và nhóm chỉ thực hiện động tác một cách cảm tính không có giới hạn thời gian, hay tuân theo một tốc độ, nhịp độ thích hợp nào.

Tác dụng của tempo đối với những người tập thể hình

Kết quả cho thấy, nhóm đầu tiên áp dụng được kỹ thuật Tempo đã đạt được hiệu quả vượt trội so với nhóm còn lại. Có thể kết luận rằng không thể phủ nhận những lợi ích mà Tempo mang lại trong cuộc sống. Vậy những tác dụng của Tempo là gì?

Tối đa hiệu quả của các động tác trong bài tập luyện

Thúc đẩy sự phá hủy, phục hồi và phát triển cơ bắp – một quy trình “tái sinh” và tự chữa lành của cơ thể. Khi bạn bắt đầu bất kì một bài tập luyện nào, phản ứng đầu tiên của cơ thể là đau nhức. Lý do là các sợi cơ của bạn bị phá hủy. Tuy nhiên, sau đó, cơ sẽ sẽ tự phục hồi bằng cách tạo ra các sợi cơ mới khỏe hơn để thích ứng với các động tác của các bài rèn luyện. Tempo có tác dụng đẩy nhanh quá trình này.

Tăng cường khả năng nhận thức và điều khiển cơ thể

Nâng cao kỹ năng giữ thăng bằng

Cải thiện khả năng nắm bắt nhịp độ

Kiểm soát được cơ thể và lựa chọn những bài tập cũng như Rep Tempo phù hợp

Ai có thể áp dụng Tempo

Biết được lợi ích của Tempo, bạn sẽ thấy Tempo không hề có một tác động tiêu cực nào. Vì vậy, bất kì ai cũng có thể sử dụng Tempo. Điều quan trọng là phải lựa chọn một Rep Tempo phù hợp với thể trạng của bản thân và bài tập luyện.

Những bài tập luyện nào có thể sử dụng Tempo

Như đã đề cập ở trên, khi sử dụng Tempo bạn cần tìm hiểu khả năng áp dụng của Tempo. Trong Gym, Tempo là một kỹ thuật tập luyện, có khả năng giúp bạn kiểm soát thời gian và nâng cao hiệu quả các bài tập một cách tối đa.

Chính vì vậy, tempo hầu như có thể dễ dàng áp dụng với tất cả bài luyện tập. Chúng ta có thể sử dụng tempo trong những bài tập nhỏ, đơn giản tại nhà như gập bụng, chống đẩy…

Các bài tập nhỏ có thể áp dụng tempo

Đặc biệt, trong Gym, Tempo có thể được xem là một phương pháp cơ bản và hiệu quả nhất, được sử dụng trong hầu hết các bài tập yêu cầu kỹ thuật và độ khó cao. Mỗi bài tập sẽ có nhiều Rep Tempo khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích của người sử dụng.

Tempo được sử dụng vào thời điểm nào?

Đừng quá đặt nặng vấn đề khi nào bạn mới có thể sử dụng Tempo, bởi vì Tempo rất đơn giản, bạn có thể sử dụng Tempo bất kỳ lúc nào bạn muốn. Có thể ngay sau khi đọc bài viết này, bạn đã có quyết định sử dụng Tempo rồi. Khi bạn đã quá mệt mỏi với một thời gian dài tập luyện, bỏ rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc vào phòng gym mà không đạt được kết quả mong muốn.

Bạn sẽ có một trải nghiệm khác hẳn sau đó vì Tempo là một sự lựa chọn hoàn hảo. Cảm giác chán nản, uể oải vì không kiểm soát được bài tập sẽ biến mất. Thay vào đó, bạn sẽ cảm thấy tập gym là một việc rất thú vị, các bài tập cũng không còn quá khó khăn như trước, và thời gian cũng sẽ được tiết kiệm rất nhiều.

Một thời gian không lâu sau đó, bạn sẽ bất ngờ với những lợi ích tuyệt vời mà Tempo mang lại. Chính vì thế, nếu bạn có ý định tập gym, hoặc đơn giản là một bài tập nhỏ để rèn luyện cơ thể, hãy áp dụng tempo ngay.

Cách bắt đầu tập luyện cùng với Tempo

Nếu là người mới biết đến Tempo hoặc lần đầu tiên áp dụng Tempo, bạn nên thử các Tempo cơ bản nhất.

Khi mới bắt đầu làm quen với Tempo nên tập luyện thế nào?

Tempo không phải là một kỹ thuật quá khó, chỉ cần bạn kiên nhẫn với phương pháp này. Theo thời gian, cơ thể bạn sẽ tự thích ứng với Tempo. Khi đó, bạn không cần phải áp dụng Tempo một cách máy móc nữa vì cơ thể bạn sẽ tự thực hiện điều đó.

Có một cách đơn giản mà bạn có thể thử ngay lập tức mà không cần mất bất kỳ một chi phí tư vấn bài tập nào. Khi tập một động tác nào đó như gập bụng, đẩy tạ, chống đẩy,…hãy tự nhẩm đếm thời gian trong đầu, từng động tác lặp đi lặp lại với một nhịp độ nhất định. Liên tục thực hiện điều đó cho đến một ngày bạn không cần nhớ bạn đang sử dụng Tempo mà cơ thể bạn vẫn tự tập luyện theo nhịp độ cũ. Lúc đó, cơ đã hình thành được thói quen tập luyện với Tempo rồi. Và đây là lúc bạn nên tìm một rep Tempo và bắt đầu luyện tập một cách khoa học hơn.

Các phương pháp rep tempo phổ biến Rep Tempo cơ bản: 2-0-2-0

Đây là Tempo cơ bản nên nó có thể áp dụng được trong hầu hết các bài tập luyện. Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn sẽ được hướng dẫn tập làm quen với Tempo bằng rep 2-0-2-0. Rep Tempo này sẽ giúp bạn cải thiện và nâng cao khả năng kiểm soát cơ thể, kiểm soát các động tác cũng như kiểm soát bài tập để nâng cao hiệu quả tập luyện bước đầu.

Rep Tempo 2-0-2-0 là một trong những phương pháp cơ bản nhất

Rep Tempo Speed Work: 2-0-0-1

Bạn có thể áp dụng rep Tempo này trong các bài tập: Squat, Push-up, Deadlift. Rep Tempo Speed Work thường các gymer sử dụng nhiều hơn. Khi bạn đã hiểu Tempo là gì và làm quen với Tempo cơ bản, bạn phải học được các kỹ thuật cơ bản như cách hít thở và cần đảm bảo cơ thể bạn đã quen với chế độ tập luyện của Tempo. Đó là yêu cầu cơ bản trước khi tập luyện với Rep Tmpo 2-0-0-1.

Speed Work là Tempo có tốc độ tập cao, nhịp độ nhanh hơn nên yêu cầu người tập phải chuẩn bị kỹ thuật tốt trước khi áp dụng. Cũng về có độ khó cao hơn Rep Tempo cơ bản nên rep Speed Work cũng có công dụng cao hơn. Rep này sẽ buộc cơ thể bạn phải chịu đựng một áp lực rất lớn vì phải tập luyện với một tốc độ cực khủng trong khi thời gian dừng nghỉ rất hạn chế. Tập luyện với phương pháp này sẽ khiến bạn mất rất nhiều sức. Tuy nhiên, sau mỗi bài tập bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình trở nên khỏe mạnh và linh hoạt hơn rất nhiều.

Rep tempo Paused Rep: 1-3-1-1 hoặc 1-5-1-1

Phương pháp Tempo này được áp dụng trong các bài tập Bench Press và Squat. Đây là một Rep có độ khó cao và nặng nên rất ít người có thể kiên trì áp dụng với bài tập của mình, nhưng một khi bạn đã quen với việc tập luyện cùng Tempo này, quá trình tập luyện của bạn sẽ đạt được những kết quả tốt đến không ngờ.

Paused Rep sẽ giúp bạn tăng gấp đôi hiệu quả của bài tập. Bên cạnh đó, cơ thể bạn cũng phải chịu áp lực gấp đôi trong thời gian dài hơn. Việc bạn thực hiện một điểm dưới chuyển động là một việc rất khó và cần rất nhiều lực, tạo nên một sức ép lớn đối với cơ, thúc đẩy quá trình phát triển và tăng trưởng cơ bắp. Vì vậy, bạn sẽ cải thiện khả năng chịu áp lực và kiểm soát cơ thể một cách đáng kể.

Tempo được áp dụng trong các bài tập Squat

Trước khi bắt đầu với Tempo Paused Rep bạn cần chuẩn bị cho mình một thể lực tốt, cùng với những kỹ năng cơ bản để có thể tập luyện một cách đúng kỹ thuật nhất. Vì một khi phạm phải một sai lầm nào đó, dù nhỏ cũng có thể dẫn tới những chấn thương không đáng có.

Rep Tempo Controlled Eccentrics: 5-0-1-0

Không giống với 2 rep Tempo trước, Controlled Eccentrics không giới hạn các bài tập, bạn có thể áp dụng Tempo này với bất kì bài tập nào mà bạn muốn, nhưng thông thường phương pháp này sẽ được áp dụng nhiều vào các bài tập đẩy tạ hơn.

Các rep Tempo khác

Bên cạnh những rep Tempo phổ biến được đề cập như trên, bạn có thể tìm hiểu thêm một số các Tempo khác như

Tempo dành cho các bài tập bổ trợ: 3-0-1-0, 2-0-1-0. Được sử dụng trong các bài tập hỗ trợ, phù hợp với các động tác đơn giản, nhẹ, không yêu cầu quá nhiều kỹ thuật.

Tempo dành cho các bài tập phía sau (được dùng trong đẩy tạ): 2-1-1-0, 3-1-1-0. Được sử dụng trong các bài tập về tạ phía sau, ví dụ như các động tác dành cho vai sau, lưng xô,… Có tác động tương tự như các rep Tempo khác vào các vùng phía sau để có được một tấm lưng và cặp xô đẹp như ý.

Một số Rep Tempo khác phổ biến trong gym

Bất kì một Tempo nào, nếu như bạn áp dụng đúng bài tập, đúng kỹ thuật đều sẽ mang lại các lợi ích nhất định trong việc phát triển cơ bắp và tăng khả năng kiểm soát và chịu áp lực của cơ thể.

Một số lưu ý khi áp dụng tempo

Không nên quá tập trung vào Tempo mà bỏ qua tính chính xác của bài tập.

Cần lựa chọn Tempo và chế độ tập phù hợp với thể trạng và mục đích của bản thân để mang lại hiệu quả như mong muốn

Tempo có thể linh hoạt sử dụng và sáng tạo nhưng phải đảm bảo bạn đã thành thạo và hiểu rõ được bản chất của Tempo

Đăng bởi: Văn Ngữ

Từ khoá: Tempo là gì? Tại sao tempo được sử dụng trong Gym?

5 Bước Sử Dụng Kem Chống Nắng Đúng Cách – Nhà Thuốc Phương Chính

Có nên bôi kem chống nắng trực tiếp lên mặt?

Kem chống nắng là bước không hề thiếu cho da vào buổi sáng trước khi ra đường hay thậm chí còn là ở trong nhà. Thông thường nếu không trang điểm thì kem chống nắng sẽ là bước sau cuối trong tiến trình dưỡng da ban ngày. Và trước đó bạn cần phải thực thi những bước dưỡng da, đặc biệt quan trọng là dưỡng ẩm cho da .

Vậy tại sao phải dưỡng ẩm trước khi sử dụng kem chống nắng? Có thể bạn đã biết, dưỡng ẩm là bước vô cùng quan trọng với da, giúp da cân bằng ẩm, cho da mềm mại và mịn màng hơn. Đồng thời, khi da được dưỡng ẩm sẽ giúp hạn chế được lượng dầu thừa tiết ra, từ đó sẽ giúp kem chống nắng giữ trên da mà không bị trôi tuột do bóng dầu khi thiếu ẩm. Vì thế, bôi một lớp kem hoặc gel dưỡng ẩm trước khi sử dụng kem chống là điều rất cần thiết, bạn cần đặc biệt lưu ý.

Quy trình sử dụng kem chống nắng

Bôi kem chống nắng đúng cách chắc như đinh sẽ giúp kem chống nắng phát huy tối đa tác dụng của nó. Ngược lại, nếu sử dụng sai trình tự kem chống nắng không những không giúp bảo vệ da tốt mà còn gây ra một số ít ảnh hưởng tác động không mong ước như : bít tắc lỗ chân lông, da bóng dầu, nổi mụn, … Để tránh gặp phải những phiền phức này, bạn cần sử dụng kem chống nắng theo đúng những bước sau :

Bước 1: Làm sạch với nước tẩy trang và sữa rửa mặt

Bạn đang đọc: 5 Bước Sử Dụng Kem Chống Nắng Đúng Cách – Nhà Thuốc Phương Chính

Buổi tối là thời gian để da thải độc, vì vậy, sau một đêm ngủ dậy, da sẽ tiết ra nhiều bã nhờn, độc tố. Chưa hết bụi bẩn trong không khí cũng sẽ ảnh hưởng tác động đến làn da. Do đó, sử dụng nước tẩy trang dịu nhẹ để làm sạch da mỗi buổi sáng là rất thiết yếu .

Sau khi tẩy trang, rửa mặt bằng sữa rửa mặt là bước tiếp theo bạn cần thực hiện. Bước này sẽ giúp làm sạch sâu hơn, giúp se khít lỗ chân lông, hạn chế được sự xâm hại không đáng có của mỹ phẩm, ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ gây ra mụn. Đồng thời cũng giúp da dễ hấp thụ được các dưỡng chất của các sản phẩm ở bước tiếp theo.

Bước 2: Sử dụng toner

Ngay sau khi rửa mặt và lau khô bạn hoàn toàn có thể sử dụng thêm toner hoặc nước hoa hồng để giúp cân đối da và giúp làm sạch da tối đa. Bạn hoàn toàn có thể bỏ lỡ bước này nếu cảm thấy không thiết yếu .

Bước 3: Dưỡng ẩm cho da

Chú ý: Sau khi sử dụng dưỡng ẩm bạn nên chờ 3-5 phút để dưỡng ẩm thấm hết vào da rồi tiếp tục sử dụng kem chống nắng.

Bước 4: Thoa kem chống nắng

Tham khảo : Review 15 kem chống nắng tốt nhất lúc bấy giờ

Bước 5: Thoa lại kem chống nắng

Thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ sử dụng giúp nâng cao hiêu quả chống nắng cho da .

Theo các chuyên gia, kem chống nắng thông thường hoặc những sản phẩm dưỡng ẩm chứa thành phần chống nắng không được thiết kế dành riêng để đi bơi hoặc dùng cho các hoạt động ra mồ hôi nhiều. Vậy nên, hiệu quả bảo vệ da sẽ biến mất hoặc giảm nếu bạn không thoa nhắc lại.

Nhìn chung thì việc thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ sẽ giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời tốt hơn. Tuy nhiên, điều này còn có thể tùy thuộc vào từng loại kem chống nắng, nếu là kem chống nắng hóa học thì nên thoa lại sau mỗi 2 giờ, nhưng là kem chống nắng vật lý thì thời gian thoa lại sẽ lâu hơn. Tốt nhất nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Cách thoa lại kem chống nắng:

Tùy vào từng trường hợp, điều kiện kèm theo và thiên nhiên và môi trường thao tác mà bạn hoàn toàn có thể chọn cách thoa lại kem chống nắng tương thích nhất với mình .

Nên thoa kem chống nắng trước hay sau bước sử dụng kem nền khi trang điểm?

Phía trên là tiến trình chăm nom da khi không trang điểm. Vậy nếu trang điểm thì sao, những bước trên có biến hóa gì không hay là vẫn giữ nguyên ? Câu lời là không đổi khác và bạn sẽ triển khai bước sử dụng kem nền và những bước trang điểm ngay sau đó. Cụ thể :

Nếu bạn sử dụng kem chống nắng hóa học thì nên thoa đều kem chống nắng trước bước kem nền. Điều này sẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại mặt trời tốt hơn và còn giúp lớp nền “ăn” da hơn, tiệp màu hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng kem chống nắng vật lý thì việc dùng trước hay sau kem nền không cần chú trọng, vì lớp khoáng chất trên bề mặt da có khả năng phản xạ tia UV. Bạn chẳng cần lo nghĩ về khả năng chống nắng của kem nền nữa.

Nhiều người cho rằng kem nền cũng có chỉ số SPF nhất định nên hoàn toàn có thể bỏ lỡ bước dùng kem chống nắng. Trên trong thực tiễn, tính chống nắng của kem nền chỉ là phần tương hỗ thêm. Do đó, nếu muốn bảo vệ da khỏi ánh nắng trong nhiều giờ liền bạn thiết yếu phải sử dụng kem chống nắng, và chúng phải có SPF tối thiểu từ 30 trở lên .

Những điều cần nhớ khi trang điểm sau lớp chống nắng

– Đợi từ 3 đến 5 phút cho lớp chống nắng không thay đổi trên da rồi khởi đầu sử dụng kem nền trang điểm .

– Phủ kem nền đều trên toàn bộ khuôn mặt vùng cổ và tai để tạo sự đồng nhất về màu da.

– Không chà sát quá mạnh khi thoa kem nền hay tán phấn .

Ở nhà có nên dùng kem chống nắng không?

Nhiều người vẫn nghĩ, ở trong nhà thì đồng nghĩa với việc không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng vậy thì không cần thoa kem chống nắng làm gì. Thực tế không phải như vậy, theo nghiên cứu, tia UVA trong ánh nắng có thể chiếu qua các lớp cửa, bê tông. Bởi vậy, ngay cả bạn ở trong nhà hay lái xe, bạn hãy ghi nhớ thoa kem chống nắng để bảo vệ thường xuyên.

Phân Bón Dap Là Gì? Công Dụng, Cách Sử Dụng Hiệu Quả Nhất Trong Nông Nghiệp

Phân bón đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng suất và chất lượng của cây trồng. Trong số các loại phân bón có sẵn trên thị trường, phân DAP (Di-ammonium Phosphate) là một trong những loại phổ biến được nhiều người sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phân bón DAP, công dụng, cách sử dụng hiệu quả, ưu điểm và nhược điểm của nó.

Phân bón DAP là một loại phân hợp chất chứa cả hai thành phần chính là amoniac (NH₄⁺) và phosphate (PO₄³⁻). Đây là một loại phân bón giàu dinh dưỡng, cung cấp nitơ và phospho cho cây trồng. Nitơ là một chất dinh dưỡng cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của cây và phospho hỗ trợ quá trình sinh trưởng và phát triển của rễ, hoa và quả.

Cung cấp nitơ và phospho: Phân bón DAP chứa cả hai chất dinh dưỡng này, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và tăng cường năng suất.

Khử pH đất: Do ammonium có tính axit, việc sử dụng phân bón DAP có thể giúp khử pH đất, đặc biệt là đất có độ kiềm cao.

Cải thiện chất lượng quả: Phospho trong phân bón DAP giúp tăng cường sự phát triển của hoa và quả, làm cho quả trở nên to, đẹp hơn và có hương vị tốt hơn.

Tăng khả năng chống chịu của cây trồng: Nitơ và phospho trong phân bón DAP giúp cây trồng kháng bệnh, tăng sức đề kháng và chống chịu với điều kiện khắc nghiệt như hạn hán, lốc xoáy, nhiệt đới…

Để sử dụng phân bón DAP hiệu quả, cần lưu ý các điều sau đây:

Định lượng phân bón: Tùy thuộc vào loại cây trồng và đặc điểm đất, phải xác định lượng phân bón DAP cần sử dụng cho mỗi mẫu đất và cây trồng cụ thể. Việc sử dụng quá nhiều hoặc quá ít phân bón có thể gây ra các vấn đề về môi trường và hiệu suất cây trồng.

Phương pháp áp dụng: Phân bón DAP có thể được áp dụng bằng cách trộn vào đất trước khi gieo hạt hoặc trực tiếp tưới vào rễ cây. Cần tuân thủ hướng dẫncủa nhà sản xuất hoặc những hướng dẫn chung về cách sử dụng phân bón DAP để đảm bảo hiệu quả tối đa.

Thời điểm áp dụng: Việc áp dụng phân bón DAP vào thời điểm phù hợp là rất quan trọng. Thông thường, nên áp dụng phân bón DAP trước khi gieo hạt hoặc trong giai đoạn đầu của quá trình sinh trưởng cây trồng. Điều này giúp đảm bảo rễ cây có thể hấp thụ và sử dụng chất dinh dưỡng từ phân bón một cách tốt nhất.

Kết hợp với phân bón khác: Đôi khi, việc kết hợp phân bón DAP với các loại phân bón khác có thể mang lại hiệu quả tốt hơn. Ví dụ, việc sử dụng phân bón DAP kết hợp với phân kali có thể cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

Phân bón ure: Ure là loại phân bón cung cấp chỉ nitơ, trong khi phân bón DAP cung cấp cả nitơ và phospho. Vì vậy, nếu cây trồng cần cả hai chất dinh dưỡng này, phân bón DAP là lựa chọn tốt hơn.

Phân bón NPK: Phân bón NPK cung cấp cả ba chất dinh dưỡng chính là nitơ, phospho và kali. So với phân bón DAP, phân bón NPK có thể được sử dụng cho các cây trồng có nhu cầu kali cao hơn.

Phân bón hữu cơ: Phân bón hữu cơ là loại phân bón được sản xuất từ các nguồn tự nhiên như phân gia súc, phân cây cỏ… Khác với phân bón hóa học như DAP, phân bón hữu cơ cung cấp chất dinh dưỡng một cách chậm và liên tục cho cây trồng.

Phân bón DAP có những ưu điểm và nhược điểm sau đây:

Ưu điểm:

Cung cấp cả nitơ và phospho, hai chất dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng.

Giúp tăng cường sự phát triển của cây, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Nhược điểm:

Ammonium trong phân bón DAP có thể gây ra ô nhiễm môi trường nếu không được sử dụng một cách thích hợp.

Khó tan trong nước, việc pha loãng phân bón DAP có thể gặp khó khăn.

Quá trình sản xuất phân bón DAP bao gồm các bước sau:

Hòa tan: Ammoniac và axit phosphoricđược hòa tan riêng lẻ trong nước, tạo thành dung dịch ammoniac và dung dịch axit phosphoric.

Phản ứng: Dung dịch ammoniac và dung dịch axit phosphoric được kết hợp với nhau, tạo ra phản ứng hóa học để tạo thành sản phẩm N-ammonium phosphate (NH₄H₂PO₄). Quá trình này xảy ra trong một tháp phản ứng có điều kiện nhiệt độ và áp suất kiểm soát.

Lắng: Sau khi phản ứng hoàn tất, sản phẩm N-ammonium phosphate được lắng từ dung dịch. Quá trình lắng giúp tách riêng sản phẩm khỏi dung dịch còn lại.

Sấy khô: Sản phẩm sau quá trình lắng được đưa vào máy sấy để loại bỏ nước và tạo thành dạng hạt phân bón DAP khô.

Sàng và đóng gói: Sau khi đã được sấy khô, hạt phân bón DAP được sàng qua các màng lưới để đạt kích thước hạt chuẩn. Sau đó, chúng được đóng gói vào bao bì phù hợp để bảo quản và vận chuyển.

Phân bón DAP là một trong những loại phân bón quan trọng và được sử dụng rộng rãi trên thị trường nông nghiệp và phân phối bởi Đại lý phân bón toàn quốc. Các công ty sản xuất phân bón hàng đầu trên thế giới như Yara International, OCP Group, Mosaic Company,… đều sản xuất và cung cấp phân bón DAP cho các ngành nông nghiệp.

Thị trường phân bón DAP có sự biến động theo nhu cầu của ngành nông nghiệp và giá thành các nguyên liệu chính như ammoniac và axit phosphoric. Nhu cầu sử dụng phân bón DAP cao trong các khu vực nông nghiệp phát triển như châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Khi chọn lựa phân bón DAP, cần xem xét các yếu tố sau:

Loại cây trồng: Mỗi loại cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Cần tìm hiểu về yêu cầu dinh dưỡng của cây trồng cụ thể và kiểm tra xem phân bón DAP có chứa đủ các chất dinh dưỡng cần thiết hay không.

Đặc điểm đất: Phân bón DAP có thể ảnh hưởng đến pH đất. Nếu đất đã có độ kiềm cao, việc sử dụng phân bón DAP có thể gây tăng pH đất. Cần xem xét đặc điểm đất và nhu cầu của cây trồng để quyết định liệu phân bón DAP có phù hợp hay không.

Thời điểm áp dụng: Mỗi loại cây trồng có thời điểm tốt nhất để áp dụng phân bón. Cần tìm hiểu về thời điểm tối ưu để áp dụng phân bón DAP cho cây trồng cụ thể.

Tư vấn chuyên gia: Đối với các vườn trồng lớn hoặc các hệ thống nông nghiệp chuyên nghiệp, tư vấn từ chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp có thể giúp bạn chọn lựa và sử dụng phân bón DAP một cách hiệu quả. Chuyên gia sẽ đưa ra những khuyến nghị và hướng dẫn cụ thể dựa trên điều kiện đất, loại cây trồng và mục tiêu sản xuất của bạn.

Phân bón DAP (Di-ammonium Phosphate) là một loại phân bón giàu dinh dưỡng cung cấp nitơ và phospho cho cây trồng. Nó có công dụng quan trọng trong việc tăng cường năng suất, cải thiện chất lượng quả và tăng khả năng chống chịu của cây trồng. Để sử dụng phân bón DAP hiệu quả, cần xác định lượng phân bón cần sử dụng, áp dụng vào thời điểm phù hợp và tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Phân bón DAP có ưu điểm là cung cấp cả nitơ và phospho, tuy nhiên, cần phân biệt và chọn lựa phân bón phù hợp với loại cây trồng và đặc điểm đất. Nếu cần, tư vấn từ chuyên gia sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất trong việc sử dụng phân bón DAP.

Cập nhật thông tin chi tiết về Mock Phương Thức Static Trong Unit Test Sử Dụng Powermock trên website Wudz.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!